Toate firmele care montează şi exploatează repartitoare trebuie să obţină licenţă nouă de la ANRE

Persoanele juridice care montează  sistemelode repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu au nevoie de autorizaţie din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

ANRE a preluat de la fosta Autoritate de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) şi activitatea de reglementare a serviciilor de termie iar o consecinţă a acestui fapt este că firmele care montează şi exploatează repartitoare de costuri în blocuri trebuie să obţină acum autorizaţie de la ANRE.

Autorizaţiile vechi eliberate de ANRSC rămân valabile până la momentul expirării, iar noile autorizaţii au o valabilitate de cinci ani. Vechile autorizaţii emise de ANRSC nu se prelungesc, firmele care mai vor să se ocupe de montarea şi exploatarea repartitoarelor fiind obligate să se autorizeze la ANRE.

Prevedea apare într-un regulament elaborat de ANRE, aflat încă la stadiul de proiect. Regulamentul vizează atât firmele care montează repartitoare de costuri clasice, pentru sistemele de încălzire, cât şi contoare de apă caldă care funcţionează ca repartitoare de costuri.

ANRE va publica pe site-ul propriu lista firmelor care sunt autorizate în acest sens

PUTEŢI CONSULTA INTEGRAL regulamentul de autorizare care vă informează ce paşi trebui să urmaţi, aici: regulament repartitoare ANRE

Iată ce trebuie să connţină cererea de eliberare a autorizaţiei de orice tip   

a) actul constitutiv al operatorului economic solicitant, în copie;
b) certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 10 de zile înainte de data depunerii la A.N.R.E, în original sau copie legalizată, care să cuprindă informații de identificare ale operatorului economic, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în oficiul registrului comerțului, starea operatorului economic, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociații/acționarii operatorului economic, persoana/persoanele împuternicită/e să reprezinte operatorul economic, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizația, sucursale/subunități/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România;
c) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finanţelor Publice prin organul fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau în copie legalizată;
d) copiile situaţiilor financiare aferente anului financiar anterior (cu excepţia persoanelor juridice nou-înfiinţate);
e) acte doveditoare privind achitarea taxelor şi impozitelor la bugetul local, eliberate şi vizate de către organele abilitate cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de eliberare a autorizaţiei;
f) o scurtă prezentare a operatorului economic, din care să reiasă experienţa dobândită în domeniu, din activităţi similare cu cele pentru care se solicită autorizarea, desfăşurate în ţară sau în străinătate;
g) copia chitanţei, a mandatului poştal sau a ordinului de plată a tarifului de analiză a documentaţiei; tariful de analiză a documentaţiei este stabilit în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui A.N.R.E cu privire la aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Pentru eliberarea autorizaţiilor tip I şi II, privind  desfăşurarea activităţilor de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, solicitanţii prezintă documentele prevăzute la art. 8, însoțite de următoarele: 

a) documente care să ateste că repartitoarele de costuri utilizate şi robineţii termostatici utilizaţi sunt în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 622/2004, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) declaraţie pe propria răspundere privind deţinerea unui software propriu sau a unei licenţe de software pentru repartizarea cheltuielilor de încălzire, adaptat pentru condiţiile din România, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare, împreună cu o copie a manualului de utilizare a acestui soft;
c) fişe tehnice, instrucţiuni de montaj şi de utilizare, pentru fiecare dintre tipurile de robineţi termostataţi care se vor monta;
d) fişe tehnice, instrucţiuni de montaj şi de utilizare, pentru fiecare dintre tipurile de repartitoare de costuri care se vor monta;
e) angajamentul producătorului/vânzătorului că răspunde solidar de asigurarea exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire cu societatea care solicită autorizaţia de montare a acestora;
f) declaraţie privind disponibilitatea solicitantului de a repartiza şi de a transmite furnizorului de energie termică tabelul centralizator cu consumurile individuale de energie termică pentru apa caldă de consum de la asociaţiile de proprietari/locatari care au optat pentru preluarea în facturare individuală;
g) declaraţie pe propria răspundere că va respecta şi va asigura condiţiile impuse pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
h) lista lucrărilor contractate în ultimii 5 ani, de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, finalizate şi în derulare, cu precizarea numărului de contracte încheiate şi a tipurilor de repartitoare montate (cu excepţia persoanelor juridice nou-înfiinţate);
i) fişa cuprinzând structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea persoanelor implicate în activităţile pentru care se solicită autorizaţia;
j) lista cu toate utilajele şi dotările tehnice alocate pentru prestarea activităţilor pentru care se solicită autorizaţia, cu precizarea, pentru fiecare tip, dacă acestea se află în proprietatea solicitantului, sunt achiziționare în sistem leasing sau sunt închiriate; pentru utilajele şi dotările închiriate se vor anexa copii certificate “conform cu orginalul” ale contractelor de închiriere/leasing;
k) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul de asigurare a calităţii, pentru persoanele juridice care montează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire, integral sau în extras, din care să rezulte atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia;
l) declaraţie privind preţul de listă pentru vânzarea şi montarea unui ansamblu format dintr-un repartitor de costuri şi un robinet termostatic pe un corp de încălzire, precum şi preţul de listă pentru exploatarea sistemului de repartizare a costurilor pentru încălzire într-un imobil de tip condominiu.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de tip III şi IV , privind desfăşurarea activităţilor de montare şi exploatare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri, solicitanţii prezintă  documentele prevăzute la art. 8 însoțite de următoarele :

a) copie de pe avizul pentru activitatea de montare a contoarelor de apă caldă supuse controlului metrologic legal, acordat solicitantului, în condiţiile legii, de către Biroul Român de Metrologie Legală;
b) fişe tehnice complete pentru fiecare tip de contor de apă caldă utilizat ca repartitor de costuri;
c) angajamentul producătorului/vânzătorului că răspunde solidar de asigurarea exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum cu societatea care solicită autorizaţia de montare a acestora;
d) lista lucrărilor contractate în ultimii 5 ani de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum, contractate, finalizate și în derulare, cu precizarea numărului contractelor şi a tipurilor de repartitoare montate (cu excepţia persoanelor juridice nou-înfiinţate);
e) fişa cuprinzând structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea persoanelor implicate în activităţile pentru care se solicită autorizaţia;
f) lista cu toate utilajele şi dotările tehnice alocate pentru prestarea activităţilor pentru care se solicită autorizaţia, cu precizarea dacă acestea se află în proprietatea solicitantului, sunt achiziționate în sistem leasing sau sunt închiriate; pentru utilajele şi dotările închiriate se vor anexa copii certificate “conform cu orginalul” ale contractelor de închiriere/leasing;
g) declaraţie pe propria răspundere că vor respecta şi vor asigura condiţiile impuse pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
h) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul de asigurare a calităţii, pentru persoanele juridice care montează sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum, integral sau în extras, din care să rezulte atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia;
i) declaraţie privind preţul din lista de vânzare şi montare pentru fiecare tip de contor de apă caldă utilizat ca repartitor de costuri, precum şi tariful de exploatare a sistemului de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum într-un imobil de tip condominiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *