Legea energiei se schimbă din nou. Modificări fundamentale în noul proiect de lege promovat de Guvern. DOCUMENT

Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a legii energiei, ca urmare a obligației transpunerii legislației europene. Vă prezentăm mai jos, alături de proiectul de lege, un rezumat cu principalele modificări, unele dintre ele fundamentale pentri piața de energie electrică din România

Puteți vedea proiectul de lege aici: Proiect de lege 

Nouă definiție pentru furnizarea de energie electrică: “furnizare de energie electrică – activitatea de vânzare de energie electrică către clienți, inclusiv revânzarea, precum și alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea furnizorului”

Persoanele fizice pot tranzacționa energie: “participant la piață –   persoana fizică sau juridică care cumpără, vinde sau produce energie electrică, care este implicată în agregare sau care este un consumator dispecerizabil sau de servicii de stocare a energiei, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacționare pe una sau mai multe piețe de energie electrică, inclusiv pe piețele de echilibrare a energiei”.

Noi defiiniții pentru instrumente derivate în domeniul energiei electrice: “contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care trebuie decontate în numerar sau pot fi decontate în numerar”

Apar prețurile dinamice: “contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice – contractul de furnizare  a  energiei electrice între  un  furnizor  și  un client final care reflectă variația de preț pe piețele spot, inclusiv pe piețele pentru ziua următoare și intrazilnice, la intervale cel puțin egale cu intervalul de decontare a pietei”

Se introduc în lege comisioanele de schimbare, comisioane de încetare a contractelor

Se definește consumul dispecerizabil: “ consum dispecerizabil – modificarea sarcinii electrice de către clienții finali față de modelele lor normale sau curente de consum ca reacție la semnalele pieței, inclusiv ca reacție la prețurile energiei electrice care variază în funcție de oră sau la stimulentele financiare, sau ca reacție la acceptarea ofertei clientului final de a vinde reducerea sau creșterea cererii la un anumit preț pe o piață organizată, în mod individual sau prin agregare”

Noțiunea de serviciu universal vizează doar consumatorul casnic: “serviciu universal – serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienţilor casnici la un nivel de calitate bine definit şi la preţuri competitive, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii;”

Regenerabilele, stocarea și interconectările, obiective de bază: “asigurarea investițiilor în special în producerea de energie variabilă și flexibilă, în stocarea energiei sau în implementarea electromobilității sau în crearea de noi interconexiuni între statele membre;”

Contractele bilaterale negociate direct sunt premise: Pe piaţa concurenţială angro se pot încheia cel puţin următoarele tipuri de tranzacţii:  a) tranzactii bilaterale negociate direct; b) tranzacţii încheiate în urma desfăşurării licitaţiilor pe pieţe organizate, inclusiv pe piața de echilibrare a energiei electrice;  c) tranzacţii de import şi de export a energiei electrice;

Participanții la piață au dreptul să tranzacționeze energie cât mai aproape posibil de timpul real, și cel puțin până la ora de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale, având posibilitatea de tranzacționa energie în intervale de timp cel puțin la fel de scurte ca intervalul de decontare a dezechilibrelor, atât pe piețele pentru ziua următoare, cât și pe piețele intrazilnice.

Contractele de rezervare de capacitate a centralelor electrice (contract de rezervare de capacitate de producere a îngrăşămintelor chimice, produselor petrochimice) nu mai sunt premise

Noțiunea de funcţionare a pieţei reglementate de energie electrică  dispare

Producătorii de energie nu mai sunt obligați să oferteze în piață toată energia disponibilă și nici să aibă rezerve de combustibil sau de apă

Statul poate interveni asupra prețurilor din piață doar după notificarea Comisiei, și doar timp de o lună de zile: „Guvernul, cu avizul   Consiliului Concurenței, poate  interveni în formarea prețurilor pentru furnizarea energiei electrice către consumatorii casnici vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică, după notificarea Comisiei Europene a acestor măsuri în termen de o lună de la adoptarea acestora.

Oferte mai clare din partea furnizorilor: “La cererea  scrisă  a  unui client final, furnizorul este obligat să raspunda, în scris în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, o ofertă privind condițiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care va conține, într-o manieră vizibilă și într-un limbaj simplu și concis, un rezumat al condițiilor contractuale cheie, inclusiv, dar fără a se limita la informații cu privire la prețul de furnizare, termenii de plată și data-limită de încheiere a contractului de furnizare”.

Notificarea clientului casnic cu cel puțin 30 de zile înainte a creșterii prețului:  “să li se notifice în mod corespunzător orice intenție de modificare a condițiilor/ clauzelor contractuale și să fie informați, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a inceta  contractul în  cazul în care nu acceptă noile condiții contractuale sau modificari ale prețului de furnizare notificate de către furnizor. Furnizorul și, după caz, alți operatori economici care au dreptul să încheie contracte bilateralecu clienții finali notifică clienților orice modificare a tarifelor, în mod direct și în timp util, cu cel puțin două săptămâni în avans, respectiv cu cel puțin treizeci de zile înainte de intrarea în vigoare a ajustării în ceea ce îi privește pe clienții casnici. În cazul în care contractul prevede o modificare viitoare a produsului sau a prețului ori o reducere, acest lucru se indică pe factură, împreună cu data de la care are loc modificarea”

Obligații suplimentare ale furnizorului înainte de deconectarea clientului: “Clienții casnici au dreptul să primească informații adecvate cu privire la alternativele de întrerupere  a livrarilor de energie electrica, cu suficient timp înainte de data prevăzută a întreruperii. Aceste măsuri alternative pot să privească surse de sprijin pentru evitarea întreruperii, sisteme de plată anticipată, audituri energetice, servicii de consultanță în domeniul energiei, planuri alternative de plată, consiliere pentru gestionarea datoriilor sau moratorii privind întreruperea și nu constituie un cost suplimentar pentru clienții care se confruntă cu riscul întreruperii.”

Se poate furniza energie la prețuri dinamice, clienților trebuie să li se explice riscurile: “să încheie contracte de energie electrică la prețuri dinamice, cu cel puțin un furnizor și cu oricare furnizor care are peste 200.000 de clienți finali, cu condiția să aibă un sistem inteligent de măsurare. (…) Furnizorul este obligat să furnizeze clienților finali informații referitoare la avantajele, costurile și riscurile pe care le prezintă contractele de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un sistem inteligent de măsurare”. (…) Autoritataa competentă monitorizează și publică un raport anual până în data de 31 iulie privind principalele noutăți legate de aceste contracte, inclusiv ofertele de pe piață cu prețuri dinamice și impactul asupra facturilor consumatorilor și, în mod expres, nivelul volatilității prețurilor.

Schimbarea furnizorului, garantată în termen de 24 de ore, din 2026, gratuită pentru consumatorul casnic: “Procedura   prevăzută la alin. (1) lit. h) trebuie să garanteze unui client care dorește să schimbe furnizorul sau participantul la piață implicat în agregare, cu respectarea condițiilor contractuale, că această schimbare se poate realiza în termen de 3 săptămâni de la inițierea acesteia, iar nu mai tarziu de anul 2026, în 24 de ore și în orice zi lucrătoare”

Pentru contractele de furnizare cu prețuri fixe, se pot impune comisioane de reziliere anticipată: “furnizorii de energie electrică sau participanții la piață implicați în agregare pot percepe clienților finali, comisioane pentru încetarea  contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată și cu prețuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final. Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului; b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat; c) să fie proporționale și să nu depășească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiții sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv. Sarcina probei privind pierderile economice directe revine furnizorului.”

Se introduce conceptul de agregare, inclusiv pentru consumatori

Se introduce conceptul de “Comunități de energie  ale cetățenilor”, care pot participa la piață.

Sub o formă sau alta, clienții vor plăti pentru introducerea contorizării inteligente: “Clienții finali au obligația să contribuie, în mod transparent și nediscriminatoriu, la costurile asociate introducerii sistemelor de măsurare inteligentă ”

Se introduc stimulente pentru utilizarea flexibilității în rețelele de distribuție: “Autoritatea competentă elaborează cadrul de reglementare prin care operatorii de distribuție sunt stimulați să achiziționeze servicii de flexibilitate, inclusiv gestionarea congestiilor în regiunile pe care le deservesc, în vederea îmbunătățirii eficienței în ceea ce privește exploatarea și dezvoltarea sistemului de distribuție. (…) Operatorii de distribuție pot achiziționa serviciile prevăzute la alin.1 de la entitățile care oferă servicii de producere distribuită, de consum dispecerizabil sau de stocare a energiei și promovează luarea unor măsuri de eficiență energetică, în cazul în care aceste servicii reduc în mod eficient din punctul de vedere al costurilor necesitatea de modernizare sau de înlocuire a capacităților de energie electrică și susțin funcționarea eficientă și sigură a sistemului de distribuție”

Operatorul de transport și de sistem achiziționează servicii de echilibrare de la toți producătorii, inclusiv cei din regenrabil, de la participanții la piață care oferă servicii de consum dispecerizabil, a operatorilor de instalații de stocare a energiei și a participanților la piață implicați în agregare.

Operatorul de transport și sistem nu poate refuza racordarea unui nou producător de energie, decât în situații excepționale: “Operatorului de transport și de sistem nu i se permite să refuze un nou punct de conectare invocând costuri suplimentare generate de creșterea necesară a capacității elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de conectare sau conectarea unei noi instalații de producere    sau a unei noi instalații de stocare a energiei prin invocarea unor viitoare limitări posibile ale capacităților de rețea disponibile, de exemplu congestia în părțile îndepărtate ale sistemului de transport. Operatorul de transport și de sistem furnizează toate informațiile necesare.

Operatorul de transport și de sistem poate să limiteze capacitatea de conectare garantată sau să ofere conexiuni supuse unor limitări operaționale pentru a asigura eficiența economică în ceea ce privește noi instalații de producere sau noi instalații de stocare a energiei, cu condiția ca aceste limitări să fi fost aprobate de autoritatea competentă.

Autoritatea competentă garantează faptul că toate limitările capacității de conectare garantată sau limitările operaționale se introduc pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii și nu creează obstacole nejustificate la intrarea pe piață. Atunci când instalația de producere sau instalația de stocare a energiei suportă costurile legate de asigurarea conectării nelimitate, nu se aplică nicio limitare.”

Transelectrica e obligată să facă investițiile asumate în rețele în planurile pe zece ani, în caz contrar, le vor face privații: “În situațiile în care operatorul de transport și de sistem, din rațiuni diferite de rațiunile imperioase, asupra cărora nu deține niciun control, nu execută o investiție, care, în conformitate cu planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani, trebuia executată în următorii trei ani, autoritatea competentă are obligația să adopte cel puțin una dintre următoarele măsuri pentru a garanta executarea investiției în cauză dacă investiția este încă relevantă pe baza celui mai recent plan de dezvoltare a rețelei pe 10 ani:

(a) să solicite operatorului de transport și de sistem să execute investiția în cauză;

(b) să organizeze o procedură de ofertare privind investiția în cauză, deschisă tuturor investitorilor; sau

(c) să oblige operatorul de transport și de sistem să accepte o majorare de capital pentru a finanța investițiile necesare și pentru a permite unor investitori independenți să participe la capital.”

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *