Francezii au venit cu 10 propuneri pentru sectorul energetic românesc

Camera Franceză de Comerţ şi Industrie din România a prezentat miercuri 10 propuneri de relansare a sistemului energetic din România. Acestea privesc atât Guvernul şi Autotitatea de Reglementare în Energie, dar şi comportamentul consumatorilor.Vă prezentăm în continuare, în detaliu, propunerile oamenilor de afaceri francezi

 

1. Stabilirea unui contract tip de gestionare a energiei la nivelul clădirilor.

Practică folosită în Uniunea Europeană, contractul tip de gestionare a energiei se încheie între proprietarul și administratorul clădirii și stabilește: nivelul de performanță energetică a clădirilor în timp; angajamentele reciproce pentru atingerea acestor obiective (modernizare instalații, confort termic, etc); bonusurile și sancțiunile dacă economia de energie propusă a fost realizată sau nu.

Avantaje: crește eficiența energetică a clădirilor, concomitent cu reducerea consumului de energie şi implicit a facturilor platite de consumatorul final (în România, consumul mediu de energie din locuințe este de 390 KWh/m²/ an, comparativ cu media europeană de aproximativ 220 KWh/m²/an); scade consumul de combustibil; se diminuează emisiile de gaze cu efect de seră; creşte nivelul de siguranță a instalațiilor; se dezvoltă profesionalismul în acest sector (investiții, oportunități de afaceri, formare profesională, noi meserii, noi locuri de muncaă); contribuie la securitatea și independența energetică a țării.

 

2. Construirea unui program operaţional dedicat eficienţei energetice a clădirilor.

România a aderat la obiectivele UE privind reducerea consumului de energie cu 20% până în 2020. Potrivit normelor europene, România poate să creeze un program operational, prin care să aloce 4% din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (359 milioane de euro până în 2013) pentru proiecte privind creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Avantaje: finanțare pentru proiecte de modernizare a clădirilor noi și vechi, pentru a le crește eficiența energetică; dezvoltare surse alternative de energie; reducerea emisiilor și a consumului de gaz, conform normelor europene; diminuarea costurilor cu energia; dezvoltarea sectorului energetic; contribuie la securitatea și independența energetică a țării.

 

3. Dezvoltarea cogenerării de înaltã eficienţă printr-un program national de modernizare a centralelor de producţie de energie termică în cogenerare.

Cogenerarea este un sistem de producere a energiei electrice şi termice cu randament global (electricitate şi căldură) de peste 75%. România este a treia piață din Europa în ce priveşte sistemele centralizate de încălzire urbană, dar 96% din rețelele de termoficare urbane sunt într-o situație economică şi tehnică deficitară. România are aproximativ 30 de instalații majore de cogenerare în stare de funcționare, amplasate în cele mai mari 30 oraşe din țară, şi aproximativ 100 de rețele de termoficare. Cea mai mare parte a acestor instalații sunt învechite. Soluțiile sunt: un program national care să se stabilească strategic investițiile necesare modernizării centralelor, pentru a asigura o distribuție echilibrată a energiei; introducerea unui bonus de cogenerare; lansarea de catre autoritatile locale a licitațiilor publice pentru delegarea gestiunii integrate a acestor sisteme (producție – transport – distribuție) prin contracte de rezultat bazate pe indicatori de performanță.

Avantaje: scăderea facturilor, diminuarea consumului de combustibil și a emisiilor de gaze; salvarea sistemelor centralizate de alimentare cu apa calda si caldura, care sunt puse în pericol de debranşarea consumatorilor; asigurarea confortului termic inclusiv pentru categoriile defavorizate; contribuția la securitatea și independența energetică ale țării.

 

4. Acordarea unei vizibilităţi pe termen lung investitorilor prin angajamente ferme şi de durată din partea autorităţilor publice.

Investițiile în domeniul energetic sunt pe termen lung (20-40 de ani). Pentru a câștiga încrederea investitorilor, autoritățile trebuie să dezvolte o viziune de durată și transparentă, care să includă strategia în domeniul energiei; prioritățile; sursele de finanțare; stabilitatea cadrului reglementar; transparența relațiilor parteneriale. Alte elemente care favorizează investițiile: organizarea de licitații la nivel local care să impună performanța în administrarea rețelelor de energie; actualizarea prețurilor la gaze și electricitate; plata datoriilor; dezvoltarea unei burse de energie la București.

Avantaje: investiții de miliarde de euro, cu efecte secundare în alte domenii economice; modernizarea infrastructurii energetice; relansarea economiei; creare de locuri de muncă; reducerea consumului și a facturilor prin dezvoltarea unor sisteme performante energetic; contribuie la securitatea și independența energetică a țării.

 

5. Reunirea autorităţilor de reglementare a sistemelor de încălzire într-o singură entitate.

În locul celor patru ministere și două autorități de reglementare cu atribuții în domeniul energiei, ar fi nevoie de comasarea responsabilităților statului, pe de o parte, şi a autorităților de reglementare, pe de altă parte, într-o singură entitate tutelară şi o singură entitate de reglementare. Măsura este în conformitate cu normele europene.

Avantaje: simplificarea operațiunilor, ceea ce va încuraja investițiile; coerența legislativă; coerența în stabilirea priorităților strategice.

 

6. Definirea, împreună cu operatorii de reţele electrice şi cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a tendinţelor sistemului energetic, esenţiale pentru dezvoltarea energiei regenerabile.

Conform Directivei 2009/28/ CE, România are nevoie urgent de stabilirea, în mod transparent, a regulilor specifice referitoare la energiile regenerabile. Directiva prevede să se specifice modul în care se repartizează între investitori şi operatorii rețelelor costurile aferente adaptării rețelelor electrice care preiau energia eoliană Pentru a garanta siguranța şi echilibrarea rețelei, este necesară definirea unui plan de dezvoltare a sistemului energetic.

Avantaje: dezvoltarea de investiții majore și de lungă durată în domeniul energiei regenerabile; creșterea siguranței rețelei electrice; consolidarea independenței energetice; reducerea poluării; crearea de locuri de muncă; dezvoltarea infrastructurii locale, cu precădere în zone care nu au în prezent resurse economice (estul și sud-estul țării pentru energia eoliană); îndeplinirea obiectivelor asumate la nivel european; competitivitate pe piața energetică.

 

7. Garantarea accesului transparent şi echitabil pentru operatori la gazele din producţie internă.

 

Aproape 75% din consumul anual de gaz al României este asigurat din resurse interne. Prețul gazului de producție internă este mai mic decât cel de pe plan european. În aceste condiții, este necesar ca mecanismele de alocare a cantităților de gaze şi excepțiile avute în vedere la aplicarea acestora să se înscrie într-un cadru de nediscriminare şi de transparență, în concordanță cu legislația europeană,

Avantaje : un sistem echitabil va încuraja performanța economică și competitivitatea companiilor; va spori încrederea investitorilor și nivelul investițiilor, cu efecte pozitive asupra dezvoltării rețelelor și creării de locuri de muncă.

 

8.Actualizarea standardelor de performanţă energetică pentru construcţiile noi şi pentru renovarea clădirilor pentru a reduce cu 30-35% decalajul României faţă de cerintele Directivei 2010/31/UE.

România are standardele de performanță energetică a clădirilor sub media europeană, în condițiile în care, la nivelul UE, tendința este de a spori cerințele în acest sens. România are nevoie să modifice normativul în construcții pentru a impune o eficiență energetică sporită pentru clădirile noi și pentru lucrările de renovare.

Avantaje: reducerea consumului de gaze și de energie în general; reducerea poluării; reducerea facturilor cu energia; alinierea la standardele europene; creșterea confortului și siguranței clădirilor; dezvoltarea unor sectoare secundare, cum ar fi cel al producerii de material, sau cel al construcțiilor; crearea de locuri de muncă.

 

9. Elaborarea şi implementarea normelor de aplicare referitoare la energia regenerabilă în primul semestru al anului 2011.

Pentru a atrage investiții în domeniul energiilor regenerabile, este nevoie ca autoritățile române să completeze legislația secundară referitoare la acest sector. România va trebui să prezinte Comisiei Europene primul raport pe această temă până pe data de 31 decembrie 2011.

Avantaje: Investițiile în domeniul regenerabilelor se pot situa la 7-10 miliarde de euro în următorii zece ani. Aceasta înseamnă și locuri de muncă, dezvoltarea unor comunități locale și a infrastructurii locale, creșterea competitivității energetice a României, îndeplinirea angajamentelor europene; contribuie la securitatea și independența energetică.

 

10. Transpunerea celui de-al treilea pachet de măsuri legislative cu privire la pieţele interne de energie electrică şi gaze naturale ale Uniunii Europene în legislaţia română, cu sprijinul operatorilor, în primul semestru al anului 2011.

Cel de-al treilea pachet de măsuri legislative europene cu privire la piețele interne de energie electrică şi gaze naturale trebuie să fie transpus în legislația fiecărei țări membre a Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2011. Pentru directiva în domeniul gazului, a fost elaborat un text, în urma discuțiilor cu operatorii, acesta urmând să fie trimis Guvernului pentru adoptare. Pentru directiva privind electricitatea, discuțiile cu operatorii nu s-au fi finalizat încă.

Avantaje: respectarea standardelor europene; creșterea competitivității și a performanței energetice; protejarea consumatorului; introducerea transparenței și echității în sistem, ceea ce va încuraja investițiile și crearea de locuri de muncă; creșterea securității energetice.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *