Tribunalul a admis cererea de insolvență a Getica 95, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică

Tribunalul Buzău a admis cererea Getica de intrare în insolvență și a luat act de faptul că societatea a depus un plan de reorganizare, potrivit deciziei publicate pe portalul instanțelor de judecată. Prime Insolv Practice a fost desemnat administrator judiciar. Creditorii au timp până la 13 august să-și înscrie creanțele, iar prima adunare a creditorilor va avea loc în 7 septembrie. 

Iată integral comunicarea instanței:

„Admite cererea formulată de debitoarea Getica 95 COM SRL.

În temeiul art.71 alin.(1),cu referire la art.66 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire insolenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei Getica 95 COM SRL, având CUI RO 7562758 şi numărul de înregistrare în registrul comerţului J10/689/1995.

Ia act că debitorul şi-a declarat intenţia de a depune un plan de reorganizare, astfel că nu va dispune dizolvarea societăţii debitoare şi nu va ridica dreptul de administrare al acesteia,constând în dreptul de a-şi conduce activitatea,de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea.

În temeiul art.73, cu aplicarea art.45 alin.(1) lit. d),coroborat cu art.57 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, Desemnează administrator judiciar provizoriu pe practicianul în insolvenţă Prime Insolv Practice SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie de 3500 lei lunar plus TVA .

Urmare a admiterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei debitoarei, în temeiul art. 66 alin. 6 din Legea nr.85/2014, cererile creditorilor VIS SOLARIS 2011 SRL, ELISOLAR SRL, FLAVUS INVESTITII SRL şi BANCA TRANSILVANIA SA de deschidere a procedurii de insolvenţei debitoarei, devin declaraţii de creanţă în prezentul dosar.

În temeiul art.71 alin.(2),cu aplicarea art.100 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii, de către administratorul judiciar provizoriu desemnat, debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit dispoziţiilor art.67 alin. (1) lit.c) din lege şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, pentru efectuarea menţiunii de deschidere a procedurii,conform Codului de procedură civilă,precum şi publicarea, pe cheltuiala averii debitorului,într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Fixează termenul-limită de depunere,de către creditori, la sentinţa de deschidere a procedurii,pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor,în condiţiile art.71 alin.(1),ca fiind 10 zile de la primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, de 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Fixează termenul-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de : 13.08.2021.

Fixează termenul de verificare a creanţelor, de întocmire,afişare şi de publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de : 02.09.2021; cererile de admitere a creanţelor se vor timbra cu taxa judiciară de timbru în sumă de 200,00 lei, conform art.14 alin.(1) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată.

Eventualele contestaţii cu privire la creanţele şi la drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea acestui tabel în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la creanţe şi pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de : 27.09.2021.

Stabileşte data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor la data de: 07.09.2021, la locul şi ora comunicate de administratorul judiciar,având următoarea ordine de zi: confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul-sindic şi a onorariului acestuia sau alegerea unui alt administrator judiciar;alegerea comitetului creditorilor,format din 3-5 membri,în condiţiile art.50 alin.(4) şi art. 51 din lege;analiza raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitorului,întocmit de administratorul judiciar în temeiul art.97 alin.(1) din lege;probleme diverse,în care sens administratorul judiciar va convoca toţi creditorii.

În baza art.53,raportat la art.52 din Legea nr.85/2014, Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu desemnat să convoace adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor persoanei juridice,în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii,pentru desemnarea administratorului special.

În temeiul art.74 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin.(1) din lege,în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii.

În temeiul art.82 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Obligă debitorul să pună la dispoziţia administratorului judiciar şi a creditorului deţinând cel puţin 20 % din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa,precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii,sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare şi a amenzii prevăzute la art.60 alin.(2) din lege.

În temeiul art.101 alin.(1) din Legea nr.85/2014, Dispune inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul debitorului până la data de : 30.08.2021 şi depunerea la dosarul cauzei a procesului-verbal de inventariere în termen de 48 de ore de la finalizarea acestei măsuri.

În temeiul art.902 alin.(2) pct.16 din Codul civil,cu aplicarea art.101 alin.(2) din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea prezentei încheieri OCPI Buzău,în vederea notării în cartea funciară a deschiderii procedurii insolvenţei,dacă debitorul deţine bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate.

În temeiul art.83 alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr.85/2014, După rămânerea irevocabilă a încheierii de deschidere a procedurii, toate actele şi corespondenţa emise de debitor şi de administratorul judiciar vor cuprinde,în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile,în limbile română,engleză şi franceză,menţiunea:în insolvenţă;in insolvency en procédure collective.

Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii,în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei, informaţiile referitoare la starea societăţii,precum şi numărul hotărârii,data şi instanţa care a pronunţat această hotărâre,sub sancţiunea prevăzută de art.337 alin.(1) din lege.

În temeiul art.92 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să supună judecătorului-sindic,până la data de 19.07.2021, un raport prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală.

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să supună judecătorului-sindic, până la data de 09.08.2021, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului,cu menţionarea persoanelor cărora aceasta le-ar fi imputabilă şi asupra premiselor angajării răspunderii acestora,în condiţiile art.169 din lege.

În temeiul art.59 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Administratorul judiciar provizoriu desemnat va depune lunar la dosarul cauzei şi va publica în extras în BPI,un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile,justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului,onorariul încasat,cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia,precum şi,dacă este cazul,stadiul efectuării inventarierii.

În temeiul art.39 alin.(2) din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea de către debitor, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, a unui cont la o unitate bancară,din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii ; în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii de către debitor, contul va fi deschis de către administratorul judiciar desemnat. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.

În temeiul art.76 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea încheierii de deschidere a procedurii instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.

În temeiul art.43 alin.(2), cu aplicarea art.42 alin.(1) din Legea nr. 85/ 2014, Prezenta încheiere se comunică debitorului, creditorului, administratorului judiciar şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău prin publicarea în BPI. În temeiul art.71 alin.(1) fraza a II-a din Legea nr.85/2014, Minuta încheierii pronunţate va fi comunicată,de îndată,administratorului judiciar provizoriu desemnat.

În temeiul art.59 alin.(3) din Legea nr.85/2014, Stabileşte termenul pentru examinarea stadiului procedurii la data de: 15.09.2021, completul S 2, orele 11:00, cu citarea părţilor.

Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii,realizată prin publicarea ei în BPI, cererea de apel urmând să fie depusă la Tribunalul Buzău.

Pronunţată în şedinţă publică astazi, 30.06.2021.
Document: Încheiere de şedinţă    30.06.2021”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *