Se schimbă legea energiei electrice. Ce se modifică şi cum arată noua lege

Ministerul Economiei a lansat în dezbare publică un proiect de lege care modifică substanţial legea 13/2007, legea energiei electrice.Iată câteva dintre principalele modificări propuse de Ministerul Economiei:

Statul poate garanta preluarea în sistem a energiei electrice produsă din surse interne. “Prin hotărâre de Guvern, pentru raţiuni legate de siguranţa alimentarii cu energie electrică,se poate acorda acces garantat energiei electrice produse în centrale electrice care utilizează combustibili din producţia internă, dar numai pentru cantităţi anuale corespunzătoare unei energii primare de maxim 15 % din cantitatea totală de combustibil echivalent necesară pentru a produce energia electrică aferentă consumului brut final al ţării”.

-Se schimbă organigrama ANRE. “ANRE este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte numiţi de prim-ministrul României, pe o perioadă de 6 ani”

-Remunerarea angajaţilor ANRE se face prin propriul regulament, nu prin legea salarizării unitare. “Prin excepţie de la prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice precum şi de la legile anuale de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, salarizarea personalului ANRE şi celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile băneşti şi cheltuielile de cazare, pentru perioada delegării şi detaşării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc conform regulamentului privind încadrarea, promovarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului ANRE”

-Distribuitorii de electricitate sunt obligaţi să facă lucrări de electrificare şi să le finanţeze, dacă li se cere. “La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, operatorul de distribuţie este obligat să asigure dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelelor de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licenţă pe care acesta o deţine. În cazul în care realizarea investiţiilor de la alin. (1) nu este justificată economic pentru operatorul de distribuţie, acesta poate propune, după informarea ANRE, realizarea obiectivelor respective prin coparticiparea solicitantului la finanţare cu fonduri din bugetele locale, din bugetul de stat, din fonduri structurale, din fonduri nerambursabile private sau prin parteneriat public-privat”

-Nu este nevoie de autorizaţia de înfiinţare de la ANRE pentru proiecte mici. “Dacă puterea instalată a capacităţilor respective este între 500 kWe inclusiv şi 1 Mwe inclusiv, nu este necesară obţinerea unei autorizaţii de înfiinţare, dar este obligatorie notificarea

autorităţii competente privind proiectul investiţional şi raportarea periodică a stadiului realizării acestuia, conform reglementărilor în vigoare; Dacă puterea instalată a capacităţilor respective este mai mică de 500 kWe nu este necesară obţinerea unei autorizaţii de înfiinţare, dar obligaţia de notificare a autorităţii competente privind proiectul investiţional şi raportarea periodică a stadiului realizării acestuia, conform reglementărilor în vigoare, revine operatorilor de distribuţie a energiei electrice”.

-Se înfiinţează un organism de soluţionare a disputelor din piaţa de energie. “Se înfiinţează Comisia de soluţionare a disputelor, ca organism care soluţionează disputele pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică. Comisia de soluţionare a disputelor este formată din 5 membri care sunt numiţi prin decizie a ANRE, dintre salariaţii instituţiei având o vechime de cel puţin 3 ani.

-Preţurile reglementate ar putea fi menţinute şi după 1 ianuarie 2016. “ANRE întocmeşte un raport odată la 2 ani, referitor la respectarea obligaţiilor de serviciu public de către producătorii de energie electrică şi a obligaţiilor de serviciu universal de către furnizorii de energie electrică, care poate să prevadă dacă este cazul, necesitatea menţinerii pieţei reglementate după anul 2015, precum şi dimensiunea pieţei reglementate până la eliminarea completă a aplicării tarifelor reglementate la toate categoriile de clienţi.

-Introducerea sistemelor de măsurare inteligentă a consumului.”Până la data de 3 septembrie 2012, ANRE evaluează implementarea sistemelor de măsurare inteligente din punct de vedere al costurilor şi beneficiilor pe termen lung pentru piaţă, al rentabilităţii precum şi al termenelor fezabile de implementare. În condiţiile în care prin evaluarea prevăzută la alin. (1) se constată că implemetarea sistemelor de măsurare inteligente este avantajoasă pentru funcţionarea pieţei de energie, ANRE aprobă un calendar de implementare pe o perioadă de maximum 10 ani a sistemelor de măsurare inteligente, astfel încât cel puţin 80 % dintre clienţi să dispună de sisteme de măsurare inteligente până în 2020”

-Energia din surse regenerabile este preluată prioritar dar în anumite condiţii. “Autoritatea competenta stabileşte prin regulile de acces la reţea: a) accesul garantat la reţelele electrice al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, b) accesului prioritar la reţelele electrice, al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în centrale cu puteri instalate mai mici sau egale cu 1 MWe, în măsura în care nu este afectat nivelul de siguranţă a Sistemului electroenergetic naţional”. Aceeaşi schemă se aplică şi pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.

 

Vezi aici textul proiectului de lege

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *