Noi reguli pentru piaţa de echilibrare, se schimbă fundamental. Care sunt modificătile

ANRE a publicat mai multe proiecte de ordine pentru funcţionarea viitoare a pieţei de echilibrare de energie electrică, pentru ca aceasta să funcţioneze conform Regulamentului 943, de funcţionare a pieţei europene de energie electrică.

În esenţă, iată modificările: piaţa de echilibrare nu va mai fi obligatorie, ca până acum, ci opţională, se elimină toate limitele de preţ (preţul energiei poate varia între minus 99.999 de euro şi 99.000 de euro/MWh), decontarea tranzacțiilor pe piața de echilibrare se va face la preţul marginal, apare prosibilitatea agregării în această piaţă, inclusiv cu locurile de consum, iar producătorii din surse regenerabile vor avea parte în continuare de dispecerizare prioritară.

Iată, în detaliu, modificările anunţate în nota de fundamentare a ANRE

  1. Participarea voluntară la piața de echilibrare, ca urmare a prevederilor art. 3 lit. n) al Regulamentului:

Statele membre, autoritățile de reglementare, operatorii de transport și de sistem, operatorii de distribuție, operatorii pieței și operatorii delegați se asigură că piețele de energie electrică funcționează în conformitate cu următoarele principii: (n) normele pieței permit intrarea și ieșirea întreprinderilor producătoare de energie electrică și a întreprinderilor de stocare a energiei și a întreprinderilor furnizoare de energie electrică pe baza evaluării efectuate de întreprinderile respective cu privire la viabilitatea economică și financiară a operațiunilor lor; în acest sens, au fost eliminate prevederile din Regulamentul PE privind menținerea obligațiilor tuturor producătorilor deținători de unități dispecerizabile, chiar dacă nu s-au înregistrat ca participanți la piața de echilibrare (PPE) sau au fost revocați de pe aceasta și cele din RPUPCD privind generarea automată a unei oferte până la nivelul puterii disponibile; ca urmare, participarea la PE este obligatorie doar în cazul în care PPE a încheiat cu OTS contracte de rezerve de capacitate de echilibrare, dar OTS poate solicita furnizorilor de servicii de echilibrare ofertarea resurselor disponibile neutilizate, în baza prevederilor art. 18 (7) al Regulamentului (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică: …(b) atunci când acest lucru este justificat, o cerință pentru furnizorii de servicii de echilibrare de a oferi capacitatea de producție neutilizată sau alte resurse de echilibrare prin intermediul ofertelor de energie de echilibrare …, după ora de închidere a porții pieței pentru ziua următoare, fără a aduce atingere posibilității furnizorilor de servicii de echilibrare de a-și modifica ofertele de energie de echilibrare înainte de ora de închidere a porții pentru energia de echilibrare …, din cauza tranzacționării pe piața intrazilnică; (c) atunci când acest lucru este justificat, o cerință pentru furnizorii de servicii de echilibrare de a oferi capacitatea de producție neutilizată sau alte resurse de echilibrare prin intermediul ofertelor de energie de echilibrare … pe piețele de echilibrare după ora de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale;

  1. Eliminarea oricăror măsuri cu efect de limitare a prețului de ofertă pe PE, pentru respectarea prevederilor art. 10 al Regulamentului 943/2019:

(1)Nu există o limită maximă și nici o limită minimă a prețului angro al energiei electrice. Această dispoziție se aplică, printre altele, ofertării și compensării în toate intervalele de timp și include energia de echilibrare și prețurile de dezechilibru, fără a aduce atingere limitelor tehnice de preț care pot fi aplicate în intervalul de echilibrare…Ca urmare, s-a prevăzut ca limitele tehnice de preț să fie echivalentul în lei pentru – 99999 Euro/MWh, respectiv +99999 Euro/MWh. Se face precizarea că stabilirea limitelor tehnice de preț pe PE în interiorul intervalului determinat de limitele tehnice pentru piața intrazilnică aprobate de ACER, și anume -9999 Euro/MWh, respectiv +9999 Euro/MWh, ar putea lăsa loc pentru distorsiuni în funcționarea coordonată a piețelor, deoarece participanții ar putea utiliza în favoarea lor necorelarea acestor limite sau ar pierde încrederea în coerența pieței.

3. Adoptarea prețului marginal ca preț de decontare a tranzacțiilor pe piața de echilibrare, conform art. 6 alin. (4) al Regulamentului 943/2019: Decontarea energiei de echilibrare pentru produsele de echilibrare standard și produsele de echilibrare specifice se bazează pe prețuri marginale, de tip „pay-as-cleared”, cu excepția cazului în care toate autoritățile de reglementare aprobă o metodă alternativă de stabilire a prețurilor …; ca urmare, Regulamentul PE prevede modul de stabilire a prețului marginal pentru fiecare categorie și sens al reglajului: secundar, terțiar rapid și lent, la creștere și la reducere; într-o primă etapă, se prevede păstrarea unei oferte unice de creștere și de reducere, sensurile ofertei fiind delimitate de punctul de funcționare prevăzut în notificarea fizică (NF).

Adoptarea prețului marginal ca preț de decontare pe PE a adus după sine modificări ale metodei și formulelor pentru determinarea costurilor cu congestiile de rețea, propunându-se ca prețul marginal să fie determinat considerându-se lipsa tranzacțiilor anulate din motive restricții de rețea, respectiv ignorându-se tranzacțiile marcate ca utilizate pentru rezolvarea unor astfel de restricții identificate încă din stadiul analizei notificărilor fizice. Ca urmare, documentele prevăd ca OTS să realizeze rulări ale sistemului PE în aceste ipoteze, în maxim 15 minute ulterioare încheierii ID. Totodată, în scopul diminuării costurilor OTS corespunzătoare congestiilor, s-a prevăzut ca tranzacțiile marcate ca utilizate pentru rezolvarea congestiilor de rețea să fie plătite la prețul de ofertă, ca și tranzacțiile înlocuitoare ale unor tranzacții anulate din cauza unor restricții de rețea.

4. Modificarea orei de închidere a porții (transmitere a ofertelor) pe piața de echilibrare, de la 17:00 în ziua anterioară celei de livrare, la ID-50 de minute (ID=interval de decontare), pentru respectarea prevederilor art. 6 alin (4) al Regulamentului 943/2019: Participanților la piață trebuie să li se permită să liciteze cât mai aproape posibil de timpul real, iar ora de închidere a porții pentru energia de echilibrare nu poate precede ora de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale. Pentru ca OTS să poată realiza activitățile necesare operării SEN, termenul de transmitere a NF a fost păstrat la 16:30 în D-1, NF putând fi însă modificate de către emitent până la ID-55 de minute, cu posibilitatea suplimentară a modificării NF corespunzător tranzacțiilor intrazilnice până la ID-15 minute. De asemenea, având în vedere că în cazul în care participarea la piață a consumatorilor se face prin intermediul unui agregator independent aflat în altă PRE, între PRE-ul acestuia și PRE-ul furnizorului consumatorului trebuie să aibă loc un transfer de energie la nivelul consumului activat, s-a introdus posibilitatea notificării SB aferent între cele două PRE cel târziu în a doua zi lucrătoare care urmează zilei de livrare. Ca urmare a acestei modificări, nu mai sunt posibile dispozițiile de dispecer pentru reglaj terțiar lent date cu mai mult de 50 de minute înaintea ID și ca urmare s-a considerat că nu se mai pot da dispoziții de pornire pentru grupuri cu timp mare de pornire și costuri de pornire corespunzătoare. În consecință, au fost eliminate prevederile privind oferta fixă de pornire, pornirea suplimentară etc., acestea nemaiputând fi general aplicabile și dimensionate justificat în situația participării la piață a consumului, pentru care nu există date fundamentate statistic în ceea ce privește costurile de oprire, repornire a consumului etc. Întrucât piața intrazilnică funcționează pe bază de produse variate, inclusiv bloc, iar aceasta are un 3 domeniu transfrontalier, se apreciază că participanții se vor echilibra suficient pe piețele anterioare pieței de echilibrare, nemaifiind nevoie ca OTS să utilizeze oferte fixe de pornire.

5. Introducerea posibilității participării agregate la PE a unităților de producere, a celor de consum sau a instalațiilor de stocare, care pot forma unități dispecerizabile (UD), consumuri dispecerizabile (CD) sau instalații de stocare dispecerizabile (ISD) în urma agregării; corespunzător, a fost detaliat modul de stabilire a energiei de echilibrare efectiv livrate pentru fiecare categorie, iar în Regulamentul PRE a fost adaptat corespunzător modul de stabilire a poziției nete măsurate în cazul PRE a furnizorului care-și asumă responsabilitatea echilibrării în cazul consumatorului alimentat de mai mulți furnizori, introducându-se conceptul de curbă de referință a consumului pentru departajarea responsabilității echilibrării între PRE furnizor și PRE al agregatorului independent; curba de referință a consumului reprezintă succesiunea de valori ale consumului considerate că ar fi fost realizate în ipoteza în care consumatorul nu ar fi participat activ la piață, direct sau printr-un agregator, determinată de operatorul de măsurare pe baza unei metodologii de tip statistic aprobată de ANRE și aplicabilă în cazurile în care consumatorul nu participă frecvent la piață. Participarea agregată la piață este prevăzută de Regulamentul 943/2019 ca o măsură de ușurare a participării consumatorilor și producătorilor mici, dar cu aplicare nediscriminatorie, fiind prevăzută de art. 3: (e) participarea la piață a clienților finali și a întreprinderilor mici este posibilă prin agregarea producerii de la mai multe instalații de producere a energiei electrice sau a sarcinii de la mai multe locuri de consum dispecerizabil pentru a face oferte comune pe piața de energie electrică și pentru a fi exploatate în comun în sistemul electroenergetic, în conformitate cu dreptul Uniunii în materie de concurență, art. 6: (1)Piețele de echilibrare, inclusiv procesele de precalificare, sunt organizate în așa fel încât:… (c) să se asigure accesul nediscriminatoriu la toți participanții la piață, individual sau prin agregare, inclusiv la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie variabile, la consumul dispecerizabil și la serviciile de stocare a energiei etc

6. Adaptarea categoriilor de instalații care beneficiază de dispecerizare prioritară pentru conformarea la prevederile art. 12 al Regulamentului 943/2019, care limitează dispecerizarea cu prioritate la instalații de producere a energiei electrice pe bază de surse regenerabile sau în cogenerare de înaltă eficiență cu puterea instalată mai mică de 400 kW, în cazul celor puse în funcțiune după 4 iulie 2019, menținând-o pe cea acordată la punerea în funcțiune pentru cele puse în funcțiune înainte de această dată, până la momentul la care acestea suferă modificări semnificative: (6)Fără a aduce atingere contractelor încheiate înainte de 4 iulie 2019, instalațiile de producere a energiei electrice care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență, care au fost puse în funcțiune înainte de 4 iulie 2019 și, când au fost puse în funcțiune, făceau obiectul dispecerizării prioritare în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Directiva 2012/27/UE sau în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului, continuă să beneficieze de dispecerizare prioritară. Dispecerizarea prioritară nu se mai aplică acestor instalații de producere a energiei electrice de la data la care instalația de producere a energiei electrice suferă modificări semnificative, astfel cum se consideră a fi cazul cel puțin în situația în care este necesară încheierea unui nou contract de racordare sau crește capacitatea de producere a instalației de producere a energiei electrice. Întrucât participarea la piața de echilibrare era obligatorie, dispecerizarea cu prioritate a fost implementată în legislația secundară ca prioritate de selectare în cazul ofertelor la același preț, ceea ce se menține și în propunerea prezentă. Ținând seama și de prevederile de la art. 3 al Regulamentului 943/2019 ((k) toți producătorii sunt responsabili în mod direct sau indirect de vânzarea energiei electrice pe care o produc), s-a apreciat că producătorii beneficiari ai dispecerizării cu prioritate vor vinde pe piețele anterioare celei de echilibrare energia pe care consideră că o vor produce, iar dispecerizarea cu prioritate va fi aplicată implicit prin respectarea de către OTS a puterii notificate de aceștia conținută în NF, în lipsa unei oferte a acestora pe PE.

7. În ceea ce privește accesul garantat la rețeaua de transport sau la cea de distribuție în cazul congestiilor de rețea care necesită redispecerizare, s-a considerat că pentru a garanta acest drept pentru instalațiile de producere pe bază de surse regenerabile sau în cogenerare de înaltă eficiență, conform art. 13 al Regulamentului 943/2019, nu este nevoie de reguli suplimentare, întrucât ofertarea voluntară presupune că existența unei oferte exprimă dorința participantului respectiv de a i se crește sau reduce puterea, contra prețului cerut, care poate fi oricât de mare/mic, inclusiv negativ. Regulile de redispecerizare în afara pieței de echilibrare nu fac obiectul prezentelor reglementări.

8. S-a introdus obligația OTS de a publica cel târziu în 30 de minute după încheierea ID dezechilibrul SEN și prețurile marginale estimate ale energiei de echilibrare, respectiv prețurile estimate de dezechilibru, pentru conformarea la prevederile art. 6 al Regulamentului 943/2019: (13)Operatorii de transport și de sistem sau operatorii delegați de aceștia publică, cât mai curând posibil, dar cu o întârziere de maximum 30 de minute după livrare, echilibrul actual al sistemului în cadrul zonelor lor de programare, prețurile de dezechilibru estimate și prețurile estimate ale energiei de echilibrare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *