EXCLUSIV. Legea energiei electrice și a gazelor se schimbă. Iată modificările, punct cu punct – proiect

Legea energiei electrice și a gazelor naturale, modificată pentru a cuprinde introducerea prețurilor reglementate, care au apărut prin OUG 114, se modifică, potrivit unui proiect de lege pe care l-am consultat.

Principalele modificări, pe scurt: piața gazelor se liberalizează la jumătatatea anului 2020, cea a energiei electrice, la finalul anului viitor, furnizorii își vor recupera costurile nerecunoscute până la aceste termene, prin politica de reglementare a ANRE, rata de reglementată de rentabilitate de 6,9% se abrogă, iar amenda de “până la” 10% din cifra de afaceri devine fermă: 10%.

Iată, detaliat, modificările, așa cum apar în proiectul de lege:

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 22, alineatul (1.1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 22. – (1.1) În perioada 1 inartie 2019 — 31 decembrie 2020, pentru clienții casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiții reglementate de cätre ANRE.”

Articolul vechi: Pentru perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, pentru clienţii casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiţii reglementate de către ANRE.

La articolul 22 alineatul (2), litera d) se modificñ și va øvea următorul cuprins:

„d) să aprobe şi să publice tarifele aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici pentru perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2020;”

Articolul vechi: să aprobe şi să publice tarifele aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici pentru perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022

La articolul 28, litera b1) se modifică și va avea următorul cuprins:

 „b1) sã livreze furnizorilor de ultimă instanță, in perioada 1 inartie 2019 – 31 decembrie 2020, energia electrică necesarä asigurării consumului clienjlor casnici pentru care se aplicã tarife reglementate, in conformitate cu reglementärile elaborate de ANRE;”

Articolul vechi: să livreze furnizorilor de ultimă instanţă, în perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, energia electrică necesară asigurării consumului clienţilor casnici pentru care aplică tarife reglementate, în conformitate cu reglementările elaborate de ANRE

La articolul 76, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(5) Diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor de ultimă instanță, nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera etapizat şi integral pánă la data de 31 decembrie 2020, conform reglementărilor ANRE.”

Articolul vechi: Diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preţurile practicate, se vor recupera până la data de 30.06.2022, conform reglementărilor ANRE.

La articolul 79, alineatul (8) se abrogă începând cu data de 1 iulie 2020.

Articolul vechi: Pentru calculul tarifelor de transport şi distribuţie a energiei electrice, în perioada de reglementare 2019-2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, reprezentând costul mediu al capitalului investit, exprimat în termeni reali, înainte de impozitare este de 6,9%

La articolul 104, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(7) Dupã adjudecarea concesiunii, în vederea desfăşurării activității, concesionarul solicită autorizațiile/licențele specifice preväzute de legislația in vigoare”

Articolul vechi: După adjudecarea concesiunii, în vederea desfăşurării activităţii, concesionarul solicită licenţele specifice prevăzute

de legislaţia în vigoare. Acesta are obligaţia să asigure şi furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării preţurilor reglementate, scop pentru care are obligaţia să deţină şi licenţa pentru activitatea de furnizare de gaze naturale; pentru operatorul economic care, potrivit prevederilor legale, are obligaţia de a realiza separarea legală a activităţilor de distribuţie şi furnizare, operatorul economic afiliat acestuia deţine licenţa pentru activitatea de furnizare de gaze naturale şi are obligaţia să asigure furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării preţurilor reglementate

La articolul 124, alineatele (1.1) şi (1.2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(1.1) Art. 124. Pentru perioada 1 mai 2019-28 februarie 2020, producătorii, inclusiv filialele acestora şi/sau afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/MWh cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici şi ai producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei. În această perioadă, producătorul are obligaţia să vândă în primul rând către furnizori sau clienţi, după caz, în condiţii reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare.

 

(1.2) Producătorii, inclusiv filialele acestora şi/sau afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României nu vor mai încheia contracte de vânzare cu livrare pe teritoriul României, la preţuri mai mari de 68 lei/MWh pentru cantităţile de gaze naturale destinate acoperirii consumului clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei. Diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preţurile practicate, se vor recupera până la data de 30 iunie 2020, conform reglementarilor ANRE

Articolele vechi:

Pentru perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele acestora şi/sau afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/MWh cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici şi ai producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei. În această perioadă, producătorul are obligaţia să vândă în primul rând către furnizori sau clienţi, după caz, în condiţii reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare

Producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținfind aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activitãți de extracție, cât și activități de v3nzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României nu vor mai încheia contracte de vânzare cu livrare pe teritoriul României, la prețuri inai mari de 68 let/MWh pentm cantitățile de gaze naturale destinate acoperirii consumului clienților casnici și a1 producătorîlor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și in centralele termice destinată consumului populației. Diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 și 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera până la data de 30 iunie 2020, conform reglementarilor ANRE.”

La articolul 178, alineatul (6) se abrogă începând cu data de 1 iulie 2020.

Articolul vechi: Pentru calculul tarifelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale, în perioada de reglementare 2019-2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, reprezentând costul mediu al capitalului investit, exprimat în termeni reali, înainte de impozitare, este de 6,9%.

La articolul 179 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) fumizarea gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru până la 30 iunie 2020 pentru clienții casnici;”

Articolul vechi: furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru până la 30 iunie 2022 pentru clienţii casnici;

La articolul 195 alineatul (4.2) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (4.2)Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic aI contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, contravenția prevăzută la art. 194 pct. 43 se sancționează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancțiunii contravenționale.”

Articolul vechi: Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, contravenţia prevăzută la art. 194 pct. 43 se sancţionează cu amendă în cuantum de 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancţiunii contravenţionale.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *