Energia electrică produsă în cogenerare nu va mai fi preluată prioritar și obligatoriu în rețeaua națională-proiect de OG

Ministerul Economiei a pus în dezbare un proiect de Ordonanță, care abrogă două articole din legea eficienței energetice, articole care se referau la dispecerizarea prioritară a energiei electrice produsă în condiții de înaltă eficiență și la garantarea preluării ei în sistem

Iată prevederea din proiectul de OG:

“Articol unic:

Alineatele (8) şi (9) ale articolului 15 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă”.

Și iată ce se abrogă:

(8) Fără a aduce atingere art. 16 alin. (2) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE și ținând seama de art. 15 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE și de necesitatea de a asigura continuitatea furnizării de energie termică, operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție, atunci când asigură dispecerizarea producătorilor de energie electrică din rețeaua proprie, au următoarele obligații, sub rezerva cerințelor stabilite de ANRE referitoare la menținerea fiabilității și siguranței rețelei:

  1. a) garantează transportul și distribuția energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență;
  2. b) asigură acces prioritar sau garantat energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, conform reglementărilor în vigoare;
  3. c) dispecerizează cu prioritate energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, în condiții de siguranță în funcționare a sistemului electroenergetic național.

(9) ANRE aprobă prin ordin reguli privind stabilirea ordinii de merit a producătorilor de energie electrică ce beneficiază de acces prioritar. La acordarea accesului prioritar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență sau la dispecerizarea acesteia, ANRE poate stabili ierarhii între diferitele tehnologii de producere a energiei electrice din surse regenerabile și cogennia erare de înaltă eficiență, precum și între producătorii care utilizează aceeași tehnologie din aceste surse, fără a fi împiedicat accesul prioritar al energiei produse din diferite surse regenerabile.

Motivul: Riscăm infringement

Să cităm din nota de fundamentare:

“Trebuie menționat faptul că neadoptarea proiectului de ordonanță și recurgerea la procedura legislativă obișnuită ar putea determina, în prima parte a anului 2020, declanșarea primei etape a procedurii de infrigement – transmiterea de către Comisia Europeană a unei scrisori de punere în întârziere, ținând cont că obligaţia de transpunere a directivelor Uniunii Europene este considerată de Comisie îndeplinită numai atunci când îi sunt comunicate actele normative naţionale care asigură transpunerea, astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Transpunerea directivelor europene în legislația națională reprezintă o obligaţie asumată  de către România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Prezenta Ordonanță de Guvern asigură conformarea cu prevederile Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 158 din 14.06.2019”.

Potrivit schemei bonus în vigoare, în momentul de față sunt peste 40 de centrale termoelectrice în România care funcționează în regim de cogenerare de înaltă eficiență

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *